Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Wyświetlenia: 2847

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa opublikowane zostały listy zadań przyjętych do głosowania, które rozpocznie się 18 września i potrwa do 6 października 2017 r. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa.

Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski oraz papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.:

– Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
– Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
– Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
– Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
– Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
– Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;
– Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;
– w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla. W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 2, 3, 4 października 2017 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.

Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa. Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować wyłącznie w formie papierowej.

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.

Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Nazwa zadania

Kwota zł

KATEGORIA I

1.

Budowa kompleksu bezpiecznych miejsc postojowych i wiat na rowery przy: szkołach, urzędach, bibliotekach, miejscach publicznych.

360 000

2.

Stacja pomiaru rowerzystów.

150 000

3.

Wykonanie oświetlenia od Zakładu Karnego do końca ulicy Spichlerzowej.

1 000 000

4.

Od przedszkola do seniora – łączy nas sport” – modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie.

1 000 000

5.

Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie.

985 000

6.

Remont i modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.

1 000 000

7.

Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska – parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów.

200 000

8.

WSPIERAMY NASZE BIBLIOTEKI – modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich oferty usług elektronicznych.

496 100

9.

Rzeszów w dłoni.

700 000

10.

SMART CENTRUM – wyposażenia osiedli Śródmieście Północ i Śródmieście Południe, rzeszowskiego rynku i okolic dworca w nowoczesne, multimedialne tablice informacyjne, interaktywne mapy turystyczne miasta, wi-fi w rynku i Pl. Cichociemnych.

800 000

11.

SMART BULWARY – ścieżka biegowa, wi-fi, inteligentne wyposażenie wypoczynkowe.

600 000
12.

Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych przy ZSP Nr 6 w Rzeszowie
ul. Krzyżanowskiego 24 (modernizacja kortu tenisowego i budowa bieżni).

517 000
13.

Bezpieczne miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

480 000

14.

Remont nawierzchni dróg miejskich na Osiedlu Nowe Miasto wg załącznika graficznego.

1 000 000

15.

Poprawa estetyki miasta i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.

260 000

16.

Wykonanie oświetlenia wzdłuż trasy rowerowo-spacerowej na odcinku od „Tęczowego Mostu” do „Mostu Zamkowego”.

600 000

17.

Budowa chodnika, ciągu pieszego łączącego al. Rejtana poprzez plac Allerharda
z ul. Ułanów i Miodową.

350 000

18.

Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 38 w Rzeszowie.

170 000

19.

Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie ul. Solarza 12.

800 000

 

 

 

KATEGORIA II

1.

Wymiana nawierzchni chodników w pasażu między ul. Dąbrowskiego a ul. Żwirki
i Wigury (naprzeciw Instytutu Muzyki).

150 000

2.

Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno.

180 000

3.

Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej
w Rzeszowie (numer działki: 1895/2,  obręb 218).

180 000

4.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie.

180 000

5.

Zagospodarowanie terenów zielonych obok II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie znajdującego się na Osiedlu Pułaskiego w Rzeszowie.

100 000

6.

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy
ul. Krzywoustego 1, 3, 5, 7.

180 000

7.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie.

180 000

8.

Wykonanie oświetlenia wokół Przedszkola Nr 41 na ul. Dominikańskiej 2.

180 000

9.

Remont nawierzchni ul. Szwoleżerów i części ul. Podchorążych – od ul. Szwoleżerów do
ul. Rycerskiej.

180 000

10.

Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce „dinozaury” na działkach nr 1175 i 1164 obr. 215 w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej
w Rzeszowie.

180 000

11.

Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego (numery parzyste).

150 000

12.

Wykonanie miejsc postojowych na terenie zielonym  przylegającym do istniejącego parkingu (działka 819 obręb 213 Rzeszów).

150 000

13.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 40.

180 000

14.

Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2.

180 000

15.

Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na Osiedlu Budziwój.

100 000

16.

Remont nawierzchni ul. Zbyszewskiego od ul. Solarza do ul. Kotuli.

180 000

17.

Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Gimnazjum Nr 1 (od 1 września Szkoła Podstawowa Nr 31) przy ul. Pułaskiego 11.

350 000

18.

Uzupełnienie infrastruktury boiska przy ul. Rymanowskiej w Rzeszowie.

180 000

19.

Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego na Osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej.

148 000

20.

Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. gen „Grota” Roweckiego.

179 920

21.

Park na Osiedlu Miłocin miejscem odpoczynku i rekreacji. Budowa parku otwartego wraz ze ścieżką dydaktyczną i urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci oraz dorosłych.

150 000

22.

Rozbiórka budynku przy ul. Świadka 7A, na działce 1551 obr. 208 (dawny Komisariat Policji Nr 1) i w jego miejsce budowa wiaty rowerowej lub zespołu wiat dla mieszkańców tej części Rzeszowa.

150 000

23.

Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie – Osiedle Nowe Miasto.

180 000

24.

Remont parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie – Osiedle Nowe Miasto.

180 000

25.

Sąsiedzka Strefa Wypoczynku Osiedla Kmity i Osiedla Wzgórza Staroniwskie – grill i zabawa.

180 000

26.

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej.

180 000

27.

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Leskiej w Rzeszowie na wysokości budynku Biecka 17 na działkach nr 3730/8, 3742/4, 3738/8, 3744/5, 3756/5, 3767/8 obr. 222 należących do Gminy Miasto Rzeszów.

180 000

28.

Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia (Os. Mieszka I).

180 000

29.

Modernizacja parkingu wzdłuż ulicy Miłocińskiej – przy ul. Osmeckiego
i Miłocińskiej.

180 000

30.

Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 5 na ulicy Beskidzkiej m. in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej.

60 000

31.

Siłownia zewnętrzna typu Street Workout dla młodzieży i dorosłych na terenie rekreacyjnym pomiędzy ulicami: Odrzykońską, Biecką, Iwonicką
i Nowosądecką.

150 000

32.

Modernizacja chodnika przy ul. Matuszczaka o długości ok. 200 metrów usytuowanego po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Rymanowską do pętli autobusowej MPK przed firmą Pratt & Whitney Rzeszów S.A. (wcześniej WSK Rzeszów).

80 000

33.

Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3
ul. Wyspiańskiego 16a,w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Sportowa.

150 000

34.

Budowa trybuny przy boisku sportowym na terenie Szkoły nr 14 na Staroniwie.

45 000

 

 

 

KATEGORIA III

 

1.

Rzeszowski Rajd Rowerowy.

40 000

 

2.

4 czerwca – Rzeszowski Dzień Wolności.

49 850

 

3.

Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych.

40 000

 

4.

Żyj pełnią życia: Teatr, poezja i sport dla młodych I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie.

48 000

 

5.

Przegląd amatorskich zespołów wokalno-instrumentalnych – integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli.

50 000

 

6.

Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne.

50 000

 

7.

Festiwal piosenek dla dzieci „Staroniwskie Promyczki”.

50 000

 

8.

„Piastowie i Dzieci” Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów.

50 000

 

9.

Pakiet Edukacyjno – Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie.

50 000

 

10.

Dzień dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora.

25 000

 

11.

Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli.

49 520

 

12.

Biblioteka jest OK – cykl imprez promujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych i w przestrzeni miasta Rzeszowa w 2018 r.

49 000

 

13.

Z kulturą przez pokolenia.

50 000

 

14.

Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie.

50 000

 

15.

AZeteSiacy swojemu Miastu – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne.

50 000

 

16.

Rzeszów wytwórnią talentów – Piosenka o Rzeszowie.

21 400

 

17.

„RZESZOWSKIE SENIORALIA” – cykl imprez.

50 000

 

18.

Pożegnanie lata na Osiedlu Zwięczyca – piknik integracyjno-sportowy.

20 000

 

19.

Cyfrowe szkolenia dla osób starszych – SMART SENIOR.

50 000

 

20.

SMART/INTELIGENTA EDUKACJA – zajęcia z kodowania i programowania dla dzieci rzeszowskich szkól podstawowych.

50 000

 

21.

ZDROWIE KOBIETY – NASZYM ZDROWIEM – przeprowadzanie darmowych szkoleń badania piersi z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów medycznych do diagnostyki nowotworowej.

49 500

 

22.

100-lecie Kolejowej Orkiestry Dętej przy węźle kolejowym PKP w Rzeszowie.

27 000

 

23.

Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną – Rzeszowski Zalew 2018.

42 000

 

24.

Organizacja ligi amatorskiej w piłce nożnej dla dzieci i dorosłych.

50 000

 

25.

„Rzeszowski Tydzień Zwierząt 2018”.

50 000

 

26.

„Od Juniora do Seniora” Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe.

50 000

 

27.

Piknik rodzinny z Mariną Rzeszowską „Odkrywamy Lisią Górę”.

50 000

 

28.

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018.

50 000

 

29.

„K I M: Kulturalna Integracja Międzypokoleniowa”.

50 000

 

30.

„Festiwal Patriotyczny Rzeszów”

50 000

 

31.

„REGGAE NAD WISŁOKIEM”.

50 000

 

32.

„AKTYWNY SENIOR” – CYKL WYJAZDÓW DLA SENIORÓW

50 000

 

33.

Organizacja pozalekcyjnych, dobrowolnych i nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych w szkołach i przedszkolach w Rzeszowie.

50 000

 

34.

„Szczęśliwa Rodzina”.  Propagowanie idei Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Komentarze: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *